Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

MalaJaKropka
MalaJaKropka
8719 4964
Reposted fromiamstrong iamstrong viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
9741 edff 500
MalaJaKropka
3882 497b
Reposted fromdontbemad dontbemad viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
0533 5520
Reposted fromdontbemad dontbemad viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
7804 70f9
Reposted fromsail sail viamadinsane madinsane
MalaJaKropka
5533 ae39
Reposted fromnebthat nebthat viamadinsane madinsane
MalaJaKropka

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viamadinsane madinsane
1885 e7e5 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamadinsane madinsane

February 16 2013

MalaJaKropka
1640 6d8d
Victoria: Hildegardo, a jeśli Victor i ja nie przypadniemy sobie do gustu?
Maudeline: Humph! Jakby to miało jakiś związek z małżeństwem! Czyżbyś myślała, że darzymy się z ojcem sympatią?
Victoria: Na pewno, choć troszkę?
Maudeline i Finnis: Ależ skąd!
Reposted bybee bee

February 15 2013

MalaJaKropka
1187 8ebe
Zim­ne ran­ki, po­połud­nia i dnie w dłoni z kub­kiem gorącej kawy.
Na wszys­tko przychodzi czas i pora. 
MalaJaKropka

January 31 2013

MalaJaKropka
MalaJaKropka
MalaJaKropka
MalaJaKropka
MalaJaKropka
4407 6e4a
MalaJaKropka
7860 ea2a
Reposted fromAngiie Angiie viamearya mearya
MalaJaKropka
This is so beautiful ♥
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viamearya mearya

January 28 2013

MalaJaKropka
2186 7095
Reposted bylightningbug lightningbug
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl